Postup ocenění

Postup ocenění vychází z úvodní schůzky se zadavatelem posudku. Předmětem schůzky je zjištění, jaká je představa zadavatele o účelu ocenění a rozsahu posudku. Práci na oceňovacím posudku předchází získání základních informací o firmě a zjištění, jaká data (v rozsahu a kvalitě) jsou o firmě k dispozici.

Pokud jsou k dispozici přiměřená vstupní data a dojde k dohodě o vypracování ocenění firmy, je se zadavatelem podepsána smlouva o vypracování oceňovacího posudku, jejíž součástí je i dohoda o mlčenlivosti.

Sběr vstupních informací o firmě provádíme formou rozhovorů s vedoucími pracovníky firmy v kombinaci s vyplněním námi připravených dotazníků. Vstupní data pokrývají přibližně následující oblasti:

Základní informace

Ekonomické informace

Informace o trhu

Marketing a prodej

Výroba a jakost

Lidské zdroje

Analýza informací o trhu, na kterém firma působí, analýza konkurence a vnitřního potenciálu firmy směřují k posouzení dlouhodobé perspektivy, budoucího vývoje tržeb a rizik, která jsou s oceňovanou firmou spojena. Předpoklad trvalého pokračování firmy, tzv. „going concern“, je základní podmínkou pro použití výnosových metod ocenění.

Prověření účetních výkazů s použitím nástrojů finanční analýzy má posoudit finanční zdraví firmy včetně rizik, která mohou být s hospodařením firmy spojena. Závěrem finanční analýzy je u dobrých firem potvrzení předpokladu trvalého pokračování firmy.

Sestavení finančního plánu, který je základem zejména pro výnosové metody ocenění, navazuje na strategickou a finanční analýzu. Finanční plán sestavujeme ve spolupráci s vyšším managementem firmy v návaznosti na existující plánování. Podkladem pro sestavení komplexního finančního plánu jsou plány prodeje, kapacit, výroby, zaměstnanců a investic. Výsledkem jsou rozvaha, výsledovka a výkaz peněžních toků na příštích několik let. Projekce peněžních toků je základem pro výnosovou metodu ocenění (DCF), kterou požíváme.

Výše uvedený postup platí pro ziskové firmy, kde je k dispozici dostatek údajů o firmě a o trhu, na kterém firma působí. U firem, které tento předpoklad nesplňují, se snažíme najít náhradní postup. Pokud informace o minulých výsledcích hospodaření zcela chybí nebo pokud je firma v hospodářské ztrátě, je ocenění obtížné a postup směřuje pouze k ocenění jednotlivých složek majetku firmy, kterým se naše firma nezabývá.

Kontakt
*
*
*
*
* Označené položky jsou povinné.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat.