Provozní řád

1. Úvod

1.1 Sportovní areál slouží k rekreačnímu sportovnímu a společenskému vyžití všech, kdo o ně mají zájem a přijmou podmínky provozu areálu. Naším hlavním cílem je vytvořit stejné nebo lepší podmínky provozu, jako nabízejí podobná zařízení ve Slaném a okolí. V době televize, videí, počítačových her a drog chceme vytvořit v provozu areálu dostatečný prostor pro herní vyžití dětí a mládeže.

1.2 Přejeme si soustředit kolem sportovního areálu partu slušných a aktivních lidí, kteří budou zařízení pravidelně využívat, pomohou nám s jeho údržbou a přijmou náš záměr rozvíjet program pro děti.

1.3 Využití hřiště je zpoplatněno obdobným způsobem jako podobná sportovní zařízení v místě. Poplatek zahrnuje pouze příspěvek na provozní náklady spojené s provozem areálu, nikoliv na investici samotnou. Provozní náklady jsou sledovány a uživatelé areálu s nimi jsou pravidelně seznamováni.
Sportovní zařízení nedostává příspěvky z cizích zdrojů, vybrané poplatky nepokryjí celé provozní náklady. V souvislosti s tím se provozovatelé snaží o racionální využití areálu a omezení zbytečných nákladů na provoz.

1.4 Provoz areálu se snažíme přizpůsobit požadavkům a časovým možnostem jednotlivých skupin uživatelů z řad hráčů tenisu i beachvolejbalu tak, aby nedocházelo ke kolizím zájmů a areál byl hospodárným způsobem využit. Pravidelní návštěvníci sportoviště mají při jeho využití přednost.

1.5 Antukový kurt je určen výhradně pro tenisovou hru. Pískové hřiště slouží primárně ke hře beachvolejbalu, mimo volejbalovou sezónu je možné hřiště využít k pohybovým aktivitám dětí pod dozorem správce areálu. Pískové hřiště nelze v žádném případě využívat jako veřejné pískoviště pro děti, omezovalo by to zájmy volejbalistů.
Volný pohyb dětí v areálu není dovolen, hrozí jim riziko úrazu. Rodiče zodpovídají za bezpečnost dětí po celou dobu jejich přítomnosti v areálu.

1.6 Klubovna je určena hráčům, kteří zaplatili sezonní příspěvek za hraní tenisu a skupinám hráčů, kteří si předplatili hodiny hraní beachvolejbalu. Provoz klubovny z hlediska jejího časového využití je přizpůsoben ročnímu období a návštěvnosti areálu v konkrétních dnech týdne, klubovna je v provozu jen za přítomnosti správce.

1.7 Pravidla provozu jednotlivých součástí areálu jsou uvedena dále v tomto provozním řádu. Za dodržování pravidel zodpovídá správce areálu. Pravidla jsou aktualizována podle toho, jak se mění nároky na hospodárné využití areálu.

2. Provoz antukového hřiště

2.1 Pro provoz antukového hřiště platí provozní řád, pokyny správce a v mimořádných situacích (jarní údržba, déšť, mokro po dešti, mráz) platí instrukce uvedené na webových stránkách provozovatele v části aktualit.

2.1.1 Vstup na dvorec je povolen pouze v antukové (clay) tenisové obuvi s hladkou podrážkou a oblou hranou podrážky. Hráči se vyvarují skluzů, doběhnutí míče je vždy rychlejší než doklouznutí k němu. Dobíhání těsně k plotu s nárazem do pletiva je zakázáno! Rýhy v povrchu dvorce vytvořené hranou podrážky je nutné ihned zašlápnutím urovnat.

2.1.2 Práce s hrablem slouží k urovnání stop po hře, na hrablo je zbytečné vytvářet tlak paží. Pohyb síťovačky i kurtového koštěte je zásadně dostředný, aby antuka nebyla rozmetena ke krajům dvorce a nářadí se pohybovalo v ostrém úhlu k umělým lajnám. Nadměrné vydrhnutí antuky hrablem v kombinaci se špatným použitím síťovačky a koštěte způsobuje obnažení umělých lajn a vytvoření „mísy“ mezi základní čárou a midlajnou.

2.2 Přístup na hřiště za účelem hraní se řídí platnými rezervacemi. Rezervaci na následující den lze uplatnit nejpozději do 17 hodin předchozího dne. Pokud dojde k mimořádné situaci (déšť, mokro, mráz) platí instrukce správce na webu, popřípadě telefonická domluva správce s hráči, kterých se změna bezprostředně týká.

2.3 Hráči, kteří mají zaplacen sezónní poplatek za hraní a členové klubu mají na hřiště a do šaten v rámci platných rezervací volný přístup. Rezervační systém umožňuje držitelům permanentek uplatnit nejvýše tři rezervace v týdnu. Za tímto účelem disponují klíčem od vstupu do areálu a od vstupu do šatnové části objektu. Klíč od kurtu a od skladu nářadí je pověšen v zádveří objektu. Přístup na kurt je povolen výhradně ve vhodné tenisové obuvi s nevýrazným vzorkem na podrážce, aby nedocházelo k poškození hracího povrchu.

2.4 Hráči, kteří mají zaplacený sezónní poplatek za hraní, mají právo si jako spoluhráče přivést hosty. Hraní hosta s jednotlivým držitelem permanentky je možné maximálně jednou týdně. Držitelé permanentek zodpovídají za vhodné obutí hostů, zásady jejich správného pohybu po kurtu bez zbytečného poškození hracího povrchu a řádnou údržbu dvorce. Podmínkou pro vstup hosta na dvorec je vyznačení jeho přítomnosti v příslušném hracím čase v rezervačním systému a v tabulce Tabulka hostů na nástěnce. Předpokládá se, že každý host zvládá základní kulturu pohybu po dvorci (absence skluzů, opírání o plot při hře, apod.). Držitel permanentky je přítomen v areálu spolu s hosty po celou rezervovanou hrací dobu. Za hosty platí držitel permanentky poměrnou část poplatku za hraní.

2.5 Jarní údržba hřiště se provádí po dokonalém rozmrznutí kurtu a zároveň před tím, než kurt stačí vyschnout. Vhodné datum pro zahájení údržby určí na základě očekávaného vývoje počasí správce a mailem pozve na brigádu hráče, u kterých předpokládá, že budou mít o pravidelné hraní v nadcházející sezóně zájem. Postup prací při jarní údržbě určuje správce. Odpracované hodiny při jarní údržbě se v dohodnuté sazbě započítají za sezónní poplatek za hraní.

2.6 Přípravná údržba kurtu spočívá v jeho nakropení a následném zametení širokým kurtovým koštětem. Kropení se provádí pravidelně po celém povrchu kurtu včetně krajů hřiště, a to až do chvíle, kdy se voda rozlévá do znatelné kaluže a vytváří „zrcadlo“. Intenzita kropení kurtu odpovídá roční době, venkovní teplotě, očekávaným srážkám a dále tomu, ve kterou hodinu se na kurtu má začít hrát. Součástí přípravné údržby je i oprava poškozených míst hracího povrchu. Přípravnou údržbu provádí správce a rozhoduje, zda bude ke kropení využita dešťová jímka nebo vodovodní řad. Každé poškození kurtu nebo zařízení areálu je nutné neprodlehě ohlásit správci.

2.7 Průběžná údržba kurtu se provádí při střídání hráčů na kurtu a provádějí ji hráči, kteří na kurtu končí. Údržba dvorce po hře zabere asi deset minut času a nesmí zasahovat do následujícího hracího času ani nesmí být zkrácena. Hráči přejímající kurt po provedené údržbě mají právo špatně uklizený kurt nepřevzít a v případě neshod upozornit správce. Průběžná údržba spočívá ve srovnání více rozšlapaných míst dřevěným hrablem a přemetením kurtu síťovačkou. Pohyb síťovačky je kruhový od krajů ke středu plochy, aby se nevymetala antuka jedním směrem a nebyly obnažovány plastové lajny. Zametají se i kraje hřiště jako prevence růstu plevelů a mechu. Detailní postup přípravné údržby je vyvěšen na nástěnce v zádveří šatnové části objektu. Kropení kurtu jako součást přípravné údržby provádí výhradně správce. V případě své nepřítomnosti může správce na základě dohody delegovat provedení přípravné údržby na konkrétní hráče. Čas takto věnovaný přípravné údržbě je započten za brigádnické hodiny, které jsou spojeny s držením roční permanentky.

2.8 Poslední hráči příslušného hracího dne uklidí nářadí do skladu, zamknou branku kurtu a klíče od kurtu a skladu pověsí v zádveří šatnové části objektu. Pokud je na konci posledního hraní v areálu přítomen správce, může hráče požádat o provedení úkonů přípravné údržby.

2.9 Provoz kurtu vyžaduje speciální údržbu, která spočívá v doplnění antuky na nejvíce vyšlapaná místa, jejím zaválení a kropení, aby se nová vrstva spojila s původním povrchem. Speciální údržbu provádí správce.

2.10 Pokud dojde k přerušení hry pro déšť, je vhodné před opuštěním hrací plochy povrch kurtu rychle zamést síťovačkou, aby pršelo na rovný povrch a dešťová voda aby „vyžehlila“ povrch kurtu.

3. Provoz volejbalového hřiště

3.1 Pro provoz pískového hřiště platí provozní řád, pokyny správce a v mimořádných situacích platí provozní pokyny uvedené na webových stránkách provozovatele.

3.2 Hřiště slouží primárně ke hře beachvolejbalu, v omezených případech může být hřiště použito jinak, vždy na základě souhlasu správce a pod jeho dozorem. Volné vypouštění dětí na písek není dovoleno. Písková plocha vyžaduje kromě hrablování po hře volejbalu další údržbu, zejména plení vyrůstajících plevelů, popřípadě jejich likvidaci prostřednictvím herbicidu a dále sběr napadaného listí. Zašlapání rostlinných zbytků do písku znehodnocuje jeho kvalitu.

3.3
Využití hřiště ke hře podléhá platným rezervacím, které mají charakter pevných dnů a hodin v týdnu v případě jejich předplacení. Ostatní rezervace lze sjednat telefonicky po dohodě se správcem. Rezervaci lze uplatnit nejdřív na následující den. Počet hráčů na hřišti není při hře omezen, hrající i střídající hráči se chovají ohleduplně k hřišti i jeho okolí. Je zejména zakázáno lezení přes plot v případě nutnosti hledání míče, který opustil areál.

3.3.1 Volejbalová sít a míč jsou uloženy na vyhrazeném místě ve skladu. Pravidelní hráči mají klíče od vstupní branky a vstupu do zádveří, kde visí na lékárničce klíč od skladu. Pravidelní hráči si síť ze skladu vyzvednou a pověsí ji sami na sloupky. Po hře síť i míč uloží na sjednané místo. Příležitostným hráčům zajistí vydání inventáře správce.

3.3.2 Průběžná údržba spočívá v urovnání pískové plochy hliníkovým hrablem po hře. Průběžnou údržbu provádějí hráči vždy po hře. Je důležité urovnat hráběmi pískovou ploch až do krajů, i když v nich nejsou stopy po hře. Zamezí se tak růstu plevelů.

3.3.3 Základem speciální údržby je pravidelné odstraňování plevelů a listí z pískové plochy a další práce. Speciální údržbu provádí  správce podle potřeby. K účasti na speciální údržbě může správce přizvat pravidelné hráče, práce hráčů je pak započtena za hrací poplatek v sazbě 100,- Kč za odpracovanou hodinu.

3.3.4 Hráči si před vstupem na chodník a do objektu šaten opláchnou nohy od písku pod venkovní sprchou.

3.4 Hráči, kteří si předplatili blok hracích hodin, evidují odehrané hodiny v tabulce, která je na nástěnce v zádveří objektu šaten. Pokud dojde k přerušení hry pro déšť, je vhodné před opuštěním hřiště písek srovnat, aby pršelo na rovný povrch.

4. Provoz hřiště na pétanque

4.1 Pro provoz hřiště platí pokyny správce a v mimořádných situacích (déšť, mokro po dešti) platí instrukce uvedené na webových stránkách provozovatele v části aktualit.

4.2 Přístup na hřiště za účelem hraní se řídí platnými telefonickými rezervacemi, které eviduje správce. Pokud dojde k mimořádné situaci (déšť, mokro, mráz) platí instrukce správce na webu, popřípadě telefonická domluva správce s hráči, kterých se změna bezprostředně týká.

4.3 Držitelé tenisových permanentek a hráči volejbalu, kteří mají předplacený blok hracích hodin, mají při respektování platných rezervací, které eviduje správce, přístup ke hře.

4.4 Hřiště na pétanque hráči udržují v provozuschopném stavu, je zakázáno dělat rýhy do povrchu hřiště a vstupovat do přilehlé zeleně.

5. Provoz šaten a sprch

5.1 Před vstupem do šatnové části objektu je nutné očistit obuv od antuky a od písku. Při obouvání sportovní obuvi se zbytky antuky v podrážce z minulého hraní je nutné podrážku nejdříve venku vyklepat. Odpadanou antuku z obuvi nebo jiné hrubé nečistoty z podrážek je po sobě nutné připraveným smetákem průběžně zametat. Pravidelný úklid objektu zajišťuje správce.

5.2 Šatna je společná pro muže a ženy, převlékání je zvlášť pro muže a ženy. 

5.3 Teplá voda pro sprchování je zajištěna pouze solárním ohřevem. Pro slunečné dny a rovnoměrnou návštěvu areálu je kapacita ohřevu vody dostatečná, přesto je nutné vodou na sprchování šetřit, zejména v době, kdy je zřejmé, že se bude sprchovat větší počet hráčů v jednom časovém intervalu.

5.4 Ve sprchách a WC je nutné dodržovat základní hygienické návyky. Pokud dojde k zamokření podlahy ve sprchách, je nutné použít k vysušení vod připravený mop. Mokré předložky se po vysprchování nechají venku vyschnout. Pravidelný úklid sprch a WC provádí správce.

6. Provoz klubovny

6.1 Klubovna slouží k základnímu občerstvení hráčů po hře a jako posezení pro hráče, kteří zaplatili sezónní poplatek za hraní tenisu a pro pravidelné hráče volejbalu, kteří si předplatili blok hracích hodin. Ve zvláštním režimu pak slouží pro potřeby členů klubu. Provoz klubovny je vázán na přítomnost správce. Provozní hodiny jsou přizpůsobeny ročnímu období a návštěvnosti areálu v konkrétní dny. Aktuální informace o provozu klubovny jsou uvedené na webových stránkách provozovatele v části aktualit.

7. Rezervace tenisové hry

7.1 Rezervace hry má hráčům zajistit potřebný komfort ve využívání areálu. Správci areálu dává nástroj k efektivnímu provozu hřišť. K rezervaci tenisové hry slouží rezervační systém v podobě internetové aplikace na webových stránkách provozovatele. Správce přizpůsobuje přípravnou údržbu platným rezervacím, proto si hráči rezervují hru minimálně den předem.

7.2 Hrací doba tenisové dvouhry je 60 minut, hrací doba tenisové čtyřhry je 90 minut. Do hrací doby se započítává průběžná údržba hřiště. Správce může v odůvodněných případech hrací dobu pro tenis prodloužit. Hrací doba pro ostatní sporty je určena na základě telefonické dohody se správcem.

7.3 Hrací hodiny jsou rozděleny na preferované - Po – Pá 16 – 20 (19) hodin, časné odpolední - Po – Pá 13 – 16 hodin a ostatníPreferované hodiny jsou přednostně určeny pro dospělé hráče, kteří zaplatili sezónní poplatek za hraní. Časné odpolední hodiny jsou přednostně určeny pro hru mládeže ve školním věku. Ostatní hodiny jsou přednostně určeny k tréninkům.

7.4 Hráči, kteří zaplatili sezónní poplatek za hraní, dostávají na příslušnou sezónu přístup do internetového rezervačního systému a rezervují si hrací hodiny sami prostřednictvím internetové aplikace. Ostatní zájemci o hru si rezervují hrací hodiny na základě domluvy se správcem. Správce přihlédne k existujícím rezervacím, nabídne zájemcům o hru hrací hodiny a provede rezervaci na internetové aplikaci.

7.5 Pro provoz internetového rezervačního systému platí následující pravidla:

7.5.1 Uživatelé systému respektují zavedené zvyklosti

7.5.2 Správce má neomezený přístup do aplikace, systém využívá s ohledem na zavedené zvyklosti, přihlíží k hospodárnému provozu areálu, řeší mimořádné situace, které vzniknou (například výluka provozu pro déšť)

7.5.3 Hráči, kteří mají vzdálený přístup do systému, jsou týdně omezeni počtem 3 x 1 hrací hodina týdně ve dvouhře nebo 3 x 1,5 hodiny ve čtyřhře, které si mohou v preferovaných hodinách zarezervovat. Omezení vychází z předpokládaného maximálního počtu  hráčů s tímto právem přístupu do aplikace. Správce větší počet preferovaných hráčů v jedné sezóně nepřipustí. Hra nad tento limit je po dohodě se správcem možná.

7.5.4 Rezervaci lze provést / zrušit do 17 hodin předchozího dne. Rezervační interval je dvoutýdenní, začíná v pondělí n – tého týdne v 0 hodin a končí v neděli n + 1. týdne ve 24 hodin. V tomto  rezervačním intervalu mohou hráči se zaplaceným sezónním poplatkem rezervovat.

7.5.5 Pokud hráči vědí, že nemohou rezervovaný termín naplnit, oznámí to neprodleně správci. Ten upraví plán přípravy dvorce změněné situaci. Nevybrané rezervace bez uvědomění správce jsou evidovány a je k nim přihlédnuto při nabídkách permanentek pro další hrací období.

7.5.6 Zájemcům o hru v začínající sezóně nabídne správce v na základě jejich požadavku pevnou hrací hodinu jednou týdně, a to vždy pro dvojici držitelů permanentky. Správce nabídku učiní zájemcům, kteří již splnili závazky vůči klubu na příslušnou sezónu (úhrada příspěvku, brigáda). Pokud dojde ke kolizi zájmu pro konkrétní hrací čas, hráči se sami dohodnou, kdo čas využije a kdo přijme jiný. Pevné hodiny lze čerpat pro hru hostů až po uspokojení zájmu o pravidelný hrací čas ze strany držitelů permanentek a po dohodě se správcem.

7.5.7 Rezervační cyklus se obnovuje každé pondělí na příští dva týdny

7.6 Pokud dojde k výluce provozu antukového hřiště pro déšť, platí po obnovení provozu platné rezervace. Pokud je to možné (výluka provozu je jen krátká), nabídne správce hráčům, kteří o hrací hodiny v důsledku výluky přišli, náhradní hrací hodiny.

8. Rezervace volejbalové hry

8.1 Rezervaci volejbalové hry lze uplatnit telefonicky domluvou se správcem na telefonních číslech 724 886 677 (Pavel) nebo 724 888 797 (Veronika). Rezervaci lze uplatnit a zrušit nejpozději do 17 hodin předchozího dne na den následující. Platné rezervace jsou evidovány na nástěnce v zádveří šaten.

8.2 Stálá rezervace bloku předplacených hracích hodin má přednost před rezervacemi příležitostnými. Pokud je pro příležitostné zájemce o hru nutná přítomnost správce a za účelem umožnění vstupu hráčů do areálu a vydání inventáře, správce nemusí být vždy v konkrétní hodinu k dispozici a může zájemce o konkrétní hrací čas odmítnout.

8.3 Skupina hráčů, která má předplacený blok hodin, si může započíst odpracovanou brigádu za předplacené hodiny v sazbě 100,- Kč za odpracovanou hodinu. Možnost účasti na brigádě nabídne správce podle potřeby a rozsahu prací v konkrétním období.

Akce & události
5 KVĚ
AKTUÁLNÍ OBSAZENOST TENISOVÉHO KURTU
4 KVĚ
brigádníkům a práci na kalí přípravě
15 DUB
válení kurtu
Kontakt
*
*
*
*
* Označené položky jsou povinné.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat.